Có 1 kết quả:

tạ triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tạ quan 謝官 ( rút lui khỏi triều đình, không làm quan nữa ).