Có 1 kết quả:

thí như

1/1

thí như

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ví dụ

Một số bài thơ có sử dụng