Có 1 kết quả:

bần phú bất quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giàu nghèo chênh lệch, tiền của phân phối không đồng đều.