Có 1 kết quả:

bần bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghèo mà trong sạch.