Có 1 kết quả:

mãi lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mua đường đi, chỉ số tiền phải nạp cho bọn cướp ở dọc đường.