Có 1 kết quả:

lộ phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền chi dùng trong lúc đi đường.