Có 1 kết quả:

chẩn hoài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thương nhớ trăn trở. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Xuất quốc môn nhi chẩn hoài hề” 出國門而軫懷兮 (Cửu chương 九章, Ai Dĩnh 哀郢) Ra khỏi quốc môn mà lòng thương nhớ trăn trở hề.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau đớn nghĩ tới.

Một số bài thơ có sử dụng