Có 1 kết quả:

nhuyễn thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói dịu dàng dễ nghe.