Có 1 kết quả:

vu viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi viển vông.