Có 1 kết quả:

thông hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi suốt được, không bị trở ngại.

Một số bài thơ có sử dụng