Có 1 kết quả:

liên thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều tiếng nói nối tiếp nhau.

Một số bài thơ có sử dụng