Có 1 kết quả:

viễn trụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Viễn duệ 遠裔.