Có 1 kết quả:

viễn vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món ăn từ phương xa đem lại. Món ăn lạ.