Có 1 kết quả:

viễn đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưu tính việc cao xa lớn lao.

Một số bài thơ có sử dụng