Có 1 kết quả:

viễn đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn cao xa.

Một số bài thơ có sử dụng