Có 1 kết quả:

viễn gian

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa lánh kẻ xấu xa.