Có 1 kết quả:

viễn ảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình bóng xa xôi. Chỉ việc chưa tới.

Một số bài thơ có sử dụng