Có 1 kết quả:

viễn chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng muốn cao xa.

Một số bài thơ có sử dụng