Có 1 kết quả:

viễn chiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh nhau ở nơi xa.