Có 1 kết quả:

viễn phố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bến sông xa. Thơ Bà Huyện Thanh quan: » Gác mái ngư ông về viễn phố, Gõ sừng mục tử lại cô thôn «.

Một số bài thơ có sử dụng