Có 1 kết quả:

viễn vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ từ phương xa đem lại.