Có 1 kết quả:

viễn dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc dùng tới sau này.