Có 1 kết quả:

viễn tổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông tổ đời xa.