Có 1 kết quả:

viễn toán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính xa, tính trước.

Một số bài thơ có sử dụng