Có 1 kết quả:

viễn trù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Viễn toán 遠算.