Có 1 kết quả:

viễn phiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước chư hầu ở xa.