Có 1 kết quả:

viễn thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhìn xa — Bệnh của mắt, chỉ nhìn xa mới rõ.

Một số bài thơ có sử dụng