Có 1 kết quả:

viễn thức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết xa rộng.