Có 1 kết quả:

viễn cự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng cách xa.