Có 1 kết quả:

viễn đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường xa — Con đường sẽ đi sau này.