Có 1 kết quả:

viễn kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Óng kính dùng để nhìn xa. Ống nhòm.

Một số bài thơ có sử dụng