Có 1 kết quả:

liêu viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi.

Một số bài thơ có sử dụng