Có 1 kết quả:

tà lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối xấu xa, không ngay thẳng. Như Tà đạo 邪道.