Có 1 kết quả:

tuý ngâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống rượu say mà đọc thơ.

Một số bài thơ có sử dụng