Có 1 kết quả:

xú mạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa thấp hèn.