Có 1 kết quả:

xú thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Xú danh 醜名.