Có 1 kết quả:

kim bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gốc vàng. Nói về tiền tệ lấy vàng làm gốc.