Có 1 kết quả:

phố bảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy cho phép mở cửa tiệm buôn bán.