Có 1 kết quả:

phô trương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày ra bên ngoài để khoe khoang.

Một số bài thơ có sử dụng