Có 1 kết quả:

phô bài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt ra ngoài cho người khác thấy. Ta thường nói trại thành Phô bày.