Có 1 kết quả:

phô trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày ra cho người khác thấy — Nói rõ ra. Kể hết ra.

Một số bài thơ có sử dụng