Có 1 kết quả:

cẩm y vệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cấm vệ quân 禁衛軍 (nhà Minh bên Tàu).