Có 1 kết quả:

phiêu khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có vỏ nghệ, hộ tống hàng hoá để lấy tiền công.