Có 1 kết quả:

trường thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường cao và dài đắp lên ngăn giặc — Tên bức thành lớn ở phía tây bắc Trung Hoa, chạy dài từ tỉnh Cam Túc đến tỉnh Trực lệ, do vua Tần Thuỷ Hoàng cho đắp lên để ngăn giặc Hung, Nô. Còn gọi là Vạn lí trường thành. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Trống Trường thành lung lay bóng nguyệt «.

Một số bài thơ có sử dụng