Có 1 kết quả:

quan ngại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trở ngại, cản trở. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: "Tựu thị tha môn tại na lí động thổ, thảng hữu nhất trường bán đoản, khởi bất ư ngã đích phong thuỷ dã hữu quan ngại?" 就是他們在那裡動土, 倘有一長半短, 豈不於我的風水也有關礙 (Đệ nhị hồi) Họ như mà động thổ ở đó, nếu có gì bất ngờ xảy ra, há chẳng phải là vì phong thuỷ có trở ngại cho tôi chăng?
2. Liên can, liên luỵ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn trở.