Có 1 kết quả:

phòng thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn chận quân giặc đánh thành — Giữ gìn sự yên ổn trong thành phố.

Một số bài thơ có sử dụng