Có 1 kết quả:

hãm thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạ thành giặc, chiếm thành giặc.