Có 1 kết quả:

chích thủ kình thiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một tay chống trời. Hình dung bản lĩnh rất lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tay chống trời, chỉ người ra tay cứu nước trong lúc gian nguy.