Có 1 kết quả:

nhã khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có tâm hồn thanh cao — Một tên chỉ hoa thuỷ tiên.