Có 1 kết quả:

tuyết lý hồng

1/1

Từ điển phổ thông

(một loại rau)